Jogszabályok

EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY
1997. évi CLIV törvény VIII-IX. fejezet


GENETIKAI TÖRVÉNY
A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól.
2008. évi XXI. törvény


GYÓGYSZERTÖRVÉNY
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról.
2005. évi XCV. törvény


OVIEDOI EGYEZMÉNY
Az Európai Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedoban 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2002. évi VI. törvény
Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményhez kapcsolódó, az orvosbiológiai kutatásokról szóló, Genfben 2005. szeptember 28-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló2006. évi LXXXI. törvény


340/2013. (IX.25.) Korm. rendelet
A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól.


339/2008 (XII.30.) Korm. rendelet
A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó érvényességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról.


235/2009. (X.20.) Korm. rendelet
Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól.


385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről.


30/1998. (VI.24.) NM rendelet
Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról.


23/2002 (V.9.) EüM rendelet
Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról.
/módosította: 31/2009. (X.20.) EüM rendelet/


28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet
Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról.


35/2005. (VIII.26.) EüM rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról.
/módosította: 32/2009 (X.20.) EüM rendelet/


33/2009. (X.20.) EüM rendelet
Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról.


ADATVÉDELEM
2011. évi CXII. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
1997. évi XLVII. törvény
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.


BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV
2012. évi C. törvény
XVI. fejezet “az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények, valamint az egészségügyi önrendelkezési elleni bűncselekmények”.


SZAKÉRTŐI TESTÜLET
33/2007. (VI.22.) IRM rendelet
Az Igazságügyi Szakértői Testületek szervezetéről és működéséről